Zajišťujeme realizaci elektroodporových ohřevů ocelových materiálů – např. předehřevy a následné žíhání při svařování ocelových materiálů, které dle příslušných norem nebo technologických postupů vyžadují řízené provedení tepelného zpracování. Metoda elektroodporového ohřevu vychází z přenosu tepelného výkonu topných prvků umístěných na ohřívaném dílu vedením a sáláním přímo do toho dílu. Nejde tedy o teplo přímo vytvářené v ohřívaném materiálu (indukční ohřev). Tepelný proces je řízen přes soustavu řídící termočlánek – kompenzační vedení – řídící jednotka žíhacího zdroje. Jedná se tedy o programovatelný řízený ohřev, který je zaznamenáván do paměti digitálního zapisovače s následnou možností zpracování a tisku průběhů teplotních cyklů. Při elektroodporovém ohřevu nedochází k přímému styku plamene se základním materiálem, nedochází tedy k přímému ovlivnění chemické struktury ohřívané oblasti (např. nauhličení) a nedochází k místnímu přehřátí materiálu (eliminuje se tak možný vznik deformací a pnutí).

Řízený a programovatelný ohřev v praxi umožňuje:

  • zajištění požadovaného předehřevu při svařování s dodržením předepsaného pásma teploty interpass
  • řízené ochlazování svařovaného dílu s dodržením režimů v návaznosti na IRA a ARA diagramy
  • dle konkrétního typu základního materiálu , jeho velikosti a tloušťce stěny , stanovit požadovaný režim tepelného zpracování a provést jeho realizaci s doložením průběhů teplotních cyklů pro jednotlivé svarové spoje.

Rozsah použití:

  • ohřevy do teplot cca 800 °C - při dodržení specifických podmínek ohřevy až do teplot cca 1 000 °C.